Våra arbetsområden

Advokat inom brottmål

Offentlig försvarare och privat försvar

Försvarsadvokaten är en förutsättning för rättssäkerhet. Du har möjlighet att själv välja vem som ska företräda dig. Vi på Lunds advokatbyrå har ett stort engagemang för rättssäkerhetsfrågor och tror att du tycker att det är viktigt att göra din röst hörd genom hela den rättsliga processen.

Om du får avslag på din ansökan om offentlig försvarare kan du anlita byråns medarbetare som privat försvarare. Hör av dig till oss om du vill att en advokat från Lund advokatbyrå ska företräda dig eller för mer information!

Målsägandebiträde

Den som blivit utsatt för brott har i många fall rätt till ett juridiskt biträde som ska ta tillvara brottsoffrets rättigheter genom hela den juridiska processen. Att ett målsägandebiträde finns med kan vara avgörande för att en anmälan leder till fällande dom. Du kan önska dig ett visst biträde eller låta domstolen förordna någon åt dig. Du är välkommen att önska någon av Lunds advokatbyrå AB:s medarbetare som just ditt ombud.

Särskild företrädare för barn

När det inte är lämpligt att en vårdnadshavare företräder sitt barn i brottmål utser tingsrätten en särskild företrädare som tillvaratar barnets intressen.

Advokat inom civilrätt

Vi företräder främst ditt företag men även dig som privatperson vid de flesta typer av tvister, t.ex. vid skadeståndstalan oavsett om det är inom eller utom avtalsförhållande. Frågor om hyresrätt, bostadsrätt, entreprenadrätt och fel i fastighet, ofta s.k. dolda fel, m.m. ingår i byråns kompetens.

För ditt företag tillhandahåller vi även rådgivning inom Offentlig upphandling, t.ex. anbudsgranskning eller biträde vid överprövnings- och skadeståndsprocesser enligt LOU.

Vi hjälper även dig eller ditt företag att upprätta olika avtal inom ovanstående kompetensområden.

Du får alltid en uppdragsbekräftelse som bl.a. redogör för våra debiteringsrutiner.

Familjerätt

EKONOMISK FAMILJERÄTT

I samband med äktenskapsskillnad eller om en sambo i samband med separation begär det ska en bodelning göras. Om parterna inte är överens om hur bodelningen ska genomföras vid äktenskapsskillnad eller när ett samboförhållande upphör kan tingsrätten efter ansökan utse en bodelningsförrättare. På liknande sätt ska en bouppteckning göras vid ett dödsfall. Om arvingarna inte är överens om hur bouppteckningen ska se ut kan tingsrätten efter ansökan förordna en boutredningsman.

Vi åtar oss uppdrag som ombud i bodelningstvist samt som bodelningsförrättare. Vi kan även hjälpa dig att upprätta en bouppteckning eller förrätta arvskifte efter en nära anhörigs bortgång och åtar oss uppdrag som boutredningsman.

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

När två föräldrar inte längre bor tillsammans kan det uppstå oenigheter kring vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo eller hur ofta barnet ska träffa föräldern som den inte bor hos. Vi åtar oss uppdrag i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge.

AVTAL

Vi hjälper dig att skriva samboavtal, äktenskapsförord och testamente.

Varför välja en advokatbyrå i stället för juristfirma?

När du väljer en advokat får du en juridiskt kunnig företrädare som är bunden av Sveriges advokatsamfunds etiska regler. Det innebär att vi alltid har klientens intresse för ögonen och att vi aldrig kan företräda någon annan mot dig i framtiden. Det du berättar om dig själv för oss får vi inte föra vidare. Dessutom är vi skyldiga att ha en ansvarsförsäkring ifall något går snett. Inget av detta är tvingande för en juristfirma.